Om

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKunskapen om traumatisk stress har utvecklats under det senaste decenniet och vilar nu i större utsträckning än tidigare på  vetenskaplig grund. Fokus har flyttats från generella stödinsatser som ska passa alla drabbade och all insatspersonal till att istället försöka identifiera och möta individuella behov.

Det primära syftet med Michel Mentor AB är att bidra till bättre kunskap om hur man bör stödja drabbade och insatspersonal efter allvarliga händelser.

Medlen för att förbättra kunskapsläget är genom föreläsningar och konsultationsverksamhet, genom spridning av dokument samt hänvisning till var man kan söka mer kunskap.

Företagets ägare och företrädare är jag, Per-Olof Michel. Jag är utbildad läkare med specialistexamen i psykiatri och är docent i katastrofpsykiatri.

Tidigare har jag arbetat i Försvarsmakten som försvarsöverpsykiater med överstelöjtnants grad och har varit programdirektör för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP vid Uppsala universitet. Jag har också arbetat 3 år som senior forskare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo samt vid FoU-enheten inom psykiatrin samt vid Kunskapscentrum/utbildningscentrum i Region Värmland.

I mitt CV framgår också att jag har varit styrelsemedlem  i Svensk katastrofmedicinsk förening, SKMF. Jag är dessutom medlem i European Society for Traumatic Stress Studies, ESTSS samt International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS. Den senare är den viktigaste sammanslutningen av forskare i världen när det gäller traumatisk stress.

CV Michel feb 2021