Dokument – Utbildning – Mer kunskap

Nedan finns dokument du kan läsa samt hänvisningar till var du kan finna mer kunskap.

Dokument

Trauma och stress

Här finner du en sammanställning av uppdaterad kunskap om hur stöd och uppföljning kan utformas för både drabbade och insatspersonal: Trauma och stress, mars 2021

Kunskapsunderlag Krisstöd vid allvarlig händelse Socialstyrelsen 2018

Socialstyrelsen har under 2018 reviderat dokumentet Krisstöd vid allvarlig händelse från 2008. Dokumentet är en sammanställning av internationell kunskap på området: Krisstöd vid allvarlig händelse SoS 2018

PTSD Coach

Du kan också lära dig mer om traumatisk stress på engelska språket i applikationen PTSD Coach som finns för nedladdning både för Android, PTSD Coach Android och iPhone, PTSD Coach iTunes

Psykologisk första hjälp, PFH

Utformningen av praktiskt krisstöd rekommenderas innehålla komponenterna som beskrivs i dokumentet om Psykologisk första hjälp , PFH: Psykologisk först hjälp

Utbildning i PFH organiseras bland annat av Svenska Röda Korset. Om du vill gå en egen utbildning på nätet på engelska kan du göra det hos NCTSN Learning Centre PFA. Notera att du sannolikt måste logga in först. Om du vill läsa om PFH på engelska språket finns en mobil applikation, PFA Mobile för nedladdning både för Android, PFA Mobile Google Play och för iPhone, PFA Mobile iTunes

Förmågor för psykologisk återhämtning, FPÅ

Efter att ha förmedlat psykologisk första hjälp i akutfasen kan det finnas enskilda individer, familjer eller grupper som har fortsatt behov av stöd för att hantera tankar, reaktioner eller för att identifiera sina behov. Offentliga institutioner i USA, National Centre for PTSD, NCPTSD och The National Child Traumatic Stress Network, NCTSN samt Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA har av det skälet tagit fram ett dokument som ger praktiska råd till hur man kan stödja personer efter de initiala veckorna efter en allvarlig händelse. Det amerikanska dokumentet benämns Skills for Psychological Recovery, SPR och finns nu översatt till svenska, Förmågor för psykologisk återhämtning, FPÅ: Förmågor för psykologisk återhämtning juli 2014

Utbildning i FPÅ är under planläggning men om du vill gå en kurs på engelska kan du på nätet kan du göra det hos NCTSN Learning Centre SPR. Notera att du sannolikt måste logga in först.

Mer Kunskap

Böcker på svenska:

Andra viktiga källor för mer kunskap:

International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS

ISTSS är den viktigaste sammanslutningen av forskare från hela världen. Årligen genomförs en konferens i Nordamerika där nya rön presenteras. Nästa konferens äger rum i Miami 6-8 november, 2014.

European Society for Traumatic Stress Studies, ESTSS

ESTSS är den Europeiska motsvarigheten till ISTSS. Genom medlemskap i ESTSS får man tillgång till lägre kostnader för deltagande i ISTSS- och ESTSS-konferenser. De senare organiserar konferenser om traumatisk i Europa vartannat år, nästa gång i Rotterdam 14-16 juni 2019.

The European Network for Traumatic Stress, The TENTS-project: TENTS Guidelines

TENTS har sammanställt ”Guidelines” gällande utformningen av stöd till drabbade efter allvarliga händelser. Dessa refereras till i dokumentet ovan – Modernt krisstöd juli 2014. Du kan dock läsa om detta själv på TENTS hemsida.

OPSIC-Project: Operationalising Psychosocial Support in Crisis. OPSIC

OPSIC är en senare och uppdaterad sammanställning av riktlinjer inom området psykotraumatologi framtagen inom EU med stort genomslag,

National Centre for PTSD, NCPTSD

USA är den ledande forskningsnationen inom området traumatisk stress och mycket av kunskapen finns samlad på denna hemsida. NCPTSD tillsammans med bland annat NCTSN och andra forskare i världen har sammanställt viktiga dokument för utvecklingen av kunskapen på området traumatisk stress, till exempel, Psykologisk första hjälp och Förmågor för psykologisk återhämtning.

The National Child Traumatic Stress Network, NCTSN

NCTSN är en nationell institution, inrättad av Amerikanska kongressen för utveckling av kunskap om traumatisk stress hos barn och har ofta samverkat med NCPTSD ovan när det gäller utvecklingen på området.

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP

En svensk nationell forskningsinstitution inom området som är kopplad till Uppsala universitet.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS

Norska statens forskningscentrum på det aktuella området, kopplat till universitetet i Oslo.