Insatspersonal

Stöd till insatspersonal

På senare år har kunskapen utvecklats inom det psykotraumatologiska området. Dokumentet nedan ”Trauma och stress” är en sammanställning av internationell litteratur och rekommendationer om psykotraumatologins grunder samt om hur man kan utforma stöd och uppföljning av drabbade och insatspersonal: Trauma och stress, mars 2021

Första hjälp vid stress (FHS)

I ovanstående dokument beskrivs bland annat hur stöd kan förmedlas till insatspersonal. Beskrivningarna lutar sig mot material som baseras på internationell litteratur. För militär personal har man till exempel tagit fram ett material om hur man kan stödja militär personal för att hantera den stress som de kan exponeras för. Materialet är på engelska, benämnt Combat Operational Stress First Aid (COSFA) och du finner det här: COSFA.

Senare togs ett material fram som bygger på samma litteraturbas som COSFA, av Fallen Firefighters Foundation i USA och som beskriver stöd till räddningstjänst- och ambulanspersonal.  Denna manual benämns Stress first aid (SFA)  och fungerar naturligtvis också för all övrig civil insatspersonal som polis, sjukvårdspersonal i akuta insatser, internationell katastrofhjälpspersonal och andra. SFA är nu översatt till svenska benämnt Första hjälp vid stress (FHS) och nås här: Första hjälp vid stress jan 2017

Det finns möjlighet att gå en utbildning på engelska via webben men det krävs att man först registrerar sig. Utbildningen kan nås här: http://fireherolearningnetwork.com/

Training_Programs/Stress_First_Aid_for_Fire_and_

Emergency_Medical_Services_Personnel.aspx

Rapport på svenska

Här kan du läsa två litteraturgenomgångar som gjordes inom ramen för konsultationsinsats som medicinsk expert i den statliga Veteranutredningen som presenterades 2014-05-07.  I volym 2 finns Bilaga 6 som är en genomgång av litteraturen gällande militär personal och i Bilaga 7 kan du läsa om civil insatspersonal: Veteranutredningen 2014